حداقل سفارش؟
1000 عدد
سفارش ما چندروزه تحویل داده خواهد شد؟
مراحل سفارش چگونه میباشد؟
طرف دوم بادکنک هم چاپ میکنید؟