نمایشگاه سال ۹۶

[hm_title type="main_title" full_bg="" transform="uppercase" align="center" color="" footer="line" title_size="default" icon="" icon_color="" ]نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته سال 96[/hm_title] [hm_row light_box_gall="yes"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5297"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5298"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5299"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5300"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5301"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5302"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5303"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5304"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5305"][/hm_row]

نمایشگاه سال ۹۵

[hm_title type="main_title" full_bg="" transform="uppercase" align="center" color="" footer="line" title_size="default" icon="" icon_color="" ]نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته سال 95[/hm_title] [hm_row light_box_gall="yes"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5274"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5276"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5265"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5269"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5283"][hm_lightbox type="gallery" col="4" img="5279"][/hm_row]